Vad är e-plikt och vad ska man tänka på?

E-plikt är en ny företeelse, men har en historia som är över 360 år gammal. Sedan 1661 ska alla som framställer böcker, tidningar och övriga trycksaker i Sverige leverera pliktexemplar till Kungliga biblioteket. Sedan 1979 gäller detta även audiovisuellt material såsom radio, tv, film och datorspel. Från och med 2015 omfattar lagen om pliktleveranser även elektroniskt material, så kallad e‑plikt. Syftet är att även elektroniskt material ska ingå i det framtida kulturarvet.

Vem är skyldig att lämna e-plikt?

De som är skyldiga att lämna e‑plikt är myndigheter, publicister, förlag, producenter, distributörer av elektroniskt material samt vissa föreningar.

Lag om e-plikt

Lagen om pliktexemplar av elektroniskt material SFS 2012:492 kräver att man levererar sitt e-plikmaterial inom tre månader från det att informationen har publicerats. Levererar man inte sin e-plikt under denna tid, kan man föreläggas med vite.

Vilket material ingår i en leverans av e-plikt?

Filmen om eplikt

Materialet som ska ingå i en e-pliktleverans beror på vilken typ av organisation man är (myndighet eller privat aktör). Materialet kan vara PDF-dokument, delar av webbsidor som till exempel: artiklar, bilder, slutrapporter, manualer, blogginlägg, ljud- och videoklipp, anvisningar, nyhetsbrev och eget annonsmaterial. Material som inte ska levereras är bland annat: hela webbsidor, programkod, nyhetsnotiser, seminarieinbjudningar, kalendarier, blanketter, presentationer, beslut och intranätspecifik information.

Se Filmen om e-plikt för mer information.

Regelverket

Det krävs att webbredaktörerna är utbildade och insatta i vilket material som ska lämnas. Urvalsprocessen är ofta komplicerad och tidskrävande.

Mer om regelverket runt e-plikt finns att läsa på Kungl. bibliotekets hemsida.
Kungl. biblioteket har även en separat hemsida om e-plikt för att själv hantera sitt e-pliktmaterial.

Hur man lämnar sin e-plikt

Det finns fyra olika sätt att leverera sitt e-pliktmaterial på; via USB-minne, webbuppladdning, FTP-överföring och RSS-flöde. Att lämna via USB-minne eller webbuppladdning är tekniskt enkelt, men den manuella hanteringen är mycket tidskrävande. Att lämna via FTP-överföring eller RSS-flöde går att automatisera men har tidigare krävt kostsamma, tekniska speciallösningar.

E-plikt Helhetstjänst

Det enklaste förfarandet

Eplicta erbjuder E-plikt helhetstjänst där både urvalsprocessen och leveransen hanteras, utan att er organisation varken behöver utbildas på urvalskriterierna eller lära sig någon ny programvara. Vill man ändå själv hantera sitt eget urval, kan Eplicta även erbjuda tjänster som förenklar er e-pliktleverans.